Tradycja i kultura Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Opublikowano: 5 lipca 2021

Z początkiem lipca br. Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu rozpoczęło realizację zadania publicznego pn. „Festyn jurajski”. Zadanie jest dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Owca Plus do roku 2027.

Głównym celem zadania publicznego jest zwiększenie działań promujących tradycję i dziedzictwo kulturowe charakterystyczne dla części Jury Krakowsko-Częstochowskiej przynależnej do powiatu zawierciańskiego. Realizacja zadania przyczyni się do pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, kultury, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.

Cele szczegółowe projektu dotyczą przede wszystkim:

–  zwiększenia wiedzy mieszkańców naszego regionu i turystów na temat tradycji i kultury Jury,

– wzrostu zainteresowania lokalnym rękodziełem jurajskim oraz inną twórczością artystów regionalnych wśród uczestników festynu,

–   zwiększenie wiedzy na temat produktów pochodzenia jurajskiego,

–   zwiększenia świadomości kulturowej przynależności regionalnej wśród mieszkańców.

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez organizację Festynu jurajskiego, który odbędzie się w okolicach września 2021 r.

Podczas imprezy zostaną podjęte działania mające na celu zwiększenie wiedzy jego uczestników na temat historii i tradycji naszej części Jury Krakowsko- Częstochowskiej, między innymi poprzez zachęcenie mieszkańców do udziału w konkursach wiedzy o Jurze i warsztatach artystycznych. Wzrośnie zainteresowanie mieszkańców i turystów odwiedzających Jurę Krakowsko-Częstochowską lokalnym rękodziełem ludowym i inną twórczością lokalnych artystów, z którą zostaną zapoznani podczas festynu. Wspólne spędzenie czasu mieszkańców regionu podczas festynu, ich udział w licznych atrakcjach związanych z dziedzictwem kulturowym Jury wpłynie też na zwiększenie ich poczucia przynależności kulturowej do naszego regionu

Realizacja projektu pozwoli na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W szczególności zadanie wpłynie na upowszechnianie kultury regionu poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu zawierciańskiego. Ponadto projekt stanowi inicjatywę kulturalną, która może stać się czynnikiem budowy tożsamości lokalnej i rozwoju tradycji.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie