Program Stypendia Pomostowe 2020/21 – zdobądź rekomendację!

Opublikowano: 22 czerwca 2020

Jeżeli chcesz spełnić swoje marzenia – zacznij już dziś! Centrum Inicjatyw Lokalnych, Akademia Wychowania Fizycznego i Medycznego na Rzecz Rodziny i Seniorów w Łazach, Kuźnia Młodych Talentów oraz ARK Agencja Pracy, zapraszają tegorocznych maturzystów do wzięcia udziału w Programie Stypendiów Pomostowych. Konkurs skierowany jest do tegorocznych  maturzystów, którzy dostali się na I rok studiów dziennych, uzyskali dobry wynik z matury, zamieszkują wieś lub małą miejscowość w powiecie zawierciańskim oraz pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Laureaci konkursu otrzymają łącznie 5 000 zł wypłacane po 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, uczniowie liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XIX edycji Programu,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

W zamieszczonym poniżej regulaminie znajdują się szczegółow zagadnienia związane z udziałem w Programie oraz formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres mailowy cil@cil.org.pl do dnia 1 września 2020 roku do godziny 15:00.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie