Językowe aspekty nowych technologii

Opublikowano: 22 marca 2022

Mówiąc o nowych technologiach korzystamy w sposób naturalny ze słownictwa pochodzącego z języka angielskiego. Nie sposób bowiem opisywać narzędzi z obszaru IT bez odwoływania się do ich angielskich nazw lub polskich „kalk” językowych pochodzących z języka angielskiego.

Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach programu „Generacja 6.0”, IV edycja organizowanego przez Fundację BGK, realizuje projekt pn. „Nowe technologie bez tajemnic”. W ramach działania seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach oraz Klubu Seniora „Semafor” wzięli udział w pierwszych warsztatach z języka angielskiego w kontekście występujących w języku polskim anglicyzmów, w tym funkcjonujących w przestrzeni internetowej.

Liczne anglicyzmy występujące w terminologii z obszaru nowych technologii mają swoją genezę w intensyfikacji pewnych czynników społeczno-politycznych, do których należą m.in. procesy globalizacyjne. To właśnie na fali globalizacji język angielski stał się międzynarodowym narzędziem porozumiewania się. Dlatego też twórcy współczesnych wynalazków – aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców – przedstawiają je światu najpierw w języku angielskim.

Czynnikiem, który przyspieszył proces ochoczego stosowania i wdrażania anglicyzmów do języka polskiego, jak również rozwiązań wywodzących się z zachodnich demokracji, była zmiana ustroju politycznego w Polsce pod koniec XX wieku. Nałożyła się na to dodatkowo rewolucja technologiczna związana z komercyjnym wykorzystywaniem Internetu na świecie, która przyspieszyła globalizację.

Piotr Jarosz, będący z wykształcenia socjologiem, a na co dzień pełniący funkcję specjalisty ds. kontaktów międzynarodowych, przekazywał swoją wiedzę w omawianym wyżej zakresie – w odniesieniu do nowych technologii. Prowadząc swoje warsztaty zarówno w języku angielskim, jak i po polsku zaznajomił uczestników ze znaczeniem słów, które będą mogli spotkać korzystając z komputera, smartfona, Internetu czy z social media.

______________________________________________________________________________

When it comes to new technologies it is difficult to talk about them without using English words. That is why if someone talks about IT in Polish language they usually use anglicisms or calques that stem from English.

Centre of Local Initiatives is implementing the project entitled: “New technologies without mysteries” under the „Generation 6.0” Program, the fourth edition that is organized by BGK Foundation. As part of the project seniors from the Third Age University in Łazy and the „Semafor” Seniors’ Club have participated in the first workshop of English in the context of Anglicisms present in Polish, including those functioning in the Internet space.

Numerous anglicisms that are present in new technologies’ terminology have their origin in intensification of some sociopolitical aspects, including globalization processes. The globalization itself had an impact on spreading the English language which finally became the world-wide communication tool. That is why many inventors release their inventions in English firstly, in order to reach as many recipients as possible.

One of the factor contributing an eagerness for implementing anglicisms into the Polish language, as well as solutions from western democracies, was the change of political system in Poland in the end of 20th century. Another factor that has accelerated the process profoundly was the technological revolution connected with the beginning of using the Internet commercially, that occurred in the same time.

Piotr Jarosz who has graduated sociology and works as an international networking specialist, has recently conducted the first classes of the English course cycle, which included the above mentioned knowledge and IT vocabulary. By taking part in the classes the participants have got familiarized with the meaning of the words that they can encounter while making use of a computer, a smartphone, the Internet or social media.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie