Festyn jurajski jako działanie promujące walory Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Opublikowano: 27 sierpnia 2021

Centrum Inicjatyw Lokalnych realizując zadanie publiczne pn. „Festyn jurajski” dąży do zwiększenia działań promujących tradycję i dziedzictwo kulturowe charakterystyczne dla części Jury Krakowsko-Częstochowskiej przynależnej do powiatu zawierciańskiego. Realizacja zadania przyczyni się do pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, kultury, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.

Problemem zdiagnozowanym w ramach projektu jest niski poziom wiedzy mieszkańców na temat historii, kultury i tradycji regionu, w którym zamieszkują oraz małe zainteresowanie lokalnym dziedzictwem kulturowym, w szczególności wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Mała jest również liczba działań promujących Jurę Krakowsko-Częstochowskiej. Koniecznym staje się podniesienie świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa, co można dokonać poprzez rozpowszechnianie na szeroką skalę edukacji ekologicznej. Edu­ka­cja eko­lo­giczna jest waż­nym skład­ni­kiem edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej zmie­rza­ją­cej do kształ­to­wa­nia spo­łe­czeń­stwa odpowiedzialnego za swoje czyny, akcep­tu­ją­cego zasady zrównoważonego roz­woju, potra­fią­cego oce­nić stan śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego oraz podej­mu­ją­cego świa­dome decy­zje. Prze­pro­wa­dza­nie akcji edu­ka­cyj­nych ma na celu pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści ekologicznej spo­łe­czeń­stwa, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej.

Wnioskodawca realizując niniejszy projekt chce, by przyczynił się on do zminimalizowania problemu, tj. zwiększenia działań promujących kulturę, do zainteresowania nią mieszkańców i turystów, w tym do zwiększenia ich wiedzy w zakresie lokalnej tradycji i folkloru oraz do odkrycia w sobie poczucia tożsamości z regionem.

Istotną cechą obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej jest jego atrakcyjność kulturowa oceniona według analizy walorów kulturowych. Region Jury Krakowsko-Częstochowskiej oferuje wiele możliwości spędzania czasu w sposób aktywny, na przykład rowerowe wycieczki czy skałkowe wspinaczki. Kusi też miejscami, których próżno szukać gdzie indziej. Miejsce obfituje w malownicze dolinki, skalne ostańce, tajemnicze groty i imponujące architekturą dawne zamki warowne.

Występujące walory kulturowe i przyrodnicze sprzyjają rozwojowi turystyki na terenie Jury, dlatego ważnym jest, aby mieszkańcy posiadali wiedzę na ich temat. Umożliwi to promowanie regionu wśród członków rodzin, znajomych i innych osób nie mieszkających na naszym terenie. Dzięki projektowi uczestnicy uświadomią sobie, jak interesująca jest kultura i tradycja regionu, w którym mieszkają.

Projekt wpłynie na zwiększenie ich wiedzy dot. atrakcji i oferty kulturalno-artystycznej Jury, w tym rękodzieła ludowego oraz zwiększy ich zainteresowanie regionem. Dzięki realizacji projektu zwiększona także zostanie liczba działań promujących tradycje i kulturę Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz Program Owca Plus. Realizacja projektu pozwoli na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W szczególności zadanie wpłynie na upowszechnianie kultury regionu poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu zawierciańskiego. Ponadto projekt stanowi inicjatywę kulturalną, która może stać się czynnikiem budowy tożsamości lokalnej i rozwoju tradycji.

Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania kultury jest popyt ludności na uczestnictwo w imprezach kulturalnych. Kultura nie należy to tzw. potrzeb pierwszego rzędu, takich jak jedzenie, czy ochrona zdrowia, dlatego też tak ważne jest kształtowanie tej potrzeby od najmłodszego wieku. Udział, zarówno bierny jak i czynny, w wydarzeniach kulturalnych stanowi przejaw realizacji potrzeb wyższego rzędu. Jest więc wyrazem przynależności do określonej grupy społecznej, pozwala na zaspokojenie potrzeb socjalizacji, uznania i szacunku. Kultura stanowi również środek realizacji potrzeb estetycznych i poznawczych. Aktywny udział w kulturze pozwala na zaspokojenie potrzeb najwyżej umiejscowionych w hierarchii: samorealizacji i osiągnięcia celów. Uczestnictwo w kulturze uwarunkowane jest przede wszystkim od miejsca zamieszkania (możliwość dostępu do instytucji kultury), poziomu wykształcenia i wysokości dochodów mieszkańców. Poważny wpływ ma tu również atrakcyjność oferty kulturalnej. Niniejszy projekt pozwoli zatem zwiększyć zarówno ilość wydarzeń kulturalnych, jak i zwiększyć atrakcyjność ofert.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie