Stypendia Pomostowe – zdobądź rekomendację i stypendium!

Opublikowano: 6 lipca 2021
Rozpocznij studia w wielkim stylu! Centrum Inicjatyw Lokalnych, Akademia Wychowania Fizycznego i Medycznego na Rzecz Rodziny i Seniorów w Łazach, Kuźnia Młodych Talentów oraz ARK Agencja Pracy, zapraszają tegorocznych maturzystów do wzięcia udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.
Konkurs skierowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy dostali się na I rok studiów dziennych, uzyskali dobry wynik z matury, zamieszkują wieś lub małą miejscowość w powiecie zawierciańskim oraz pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
W tym roku na stypendystów czeka aż 7 000, 00 zł!
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XX edycji Programu,
c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
f) zgodnie z decyzją Prezesa GUS z 21 września 2020 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 270,33 zł dla 1 ha przeliczeniowego,
g) jeśli kandydat posiada rodzeństwo uczące się konieczne jest załączenie kserokopii legitymacji szkolnej. Jeśli rodzeństwo studiuje, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z uczelni, na którym uwidoczniony zostanie tryb studiów.
W zamieszczonym poniżej regulaminie znajdują się szczegółow zagadnienia związane z udziałem w Programie oraz formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres mailowy cil@cil.org.pl do dnia 30 lipca 2021 roku do północy.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie