STYPENDIA POMOSTOWE 2023/24 – OTRZYMAJ REKOMEDNACJĘ CIL!

Opublikowano: 4 lipca 2023

„Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski” – zainwestuj w swoją przyszłość! Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych 2023/2024. Na stypendystów czeka aż 7 000, 00 zł, które pozwolą im lepiej poradzić sobie w nowym, studenckim życiu i spełniać edukacyjne plany i aspiracje.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników oraz szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku, i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  2. Posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXII edycji Programu,
  3. Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  4. Pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  5. Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie. Formularz zgłoszeniowy (załącznik) należy przesłać na adres cil@cil.org.pl do 30 lipca 2023 roku do północy. To czas na Twoje marzenia!

 

Stypendia pomostowe przyznawane są w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW) i koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, w tym wyłonionych do udziału w Programie poprzez udział w konkursie Dyplom z Marzeń, oraz innymi NGO prowadzącymi programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do liceów, techników i szkół branżowych.

Regulamin_seg_2_XXII-edycja-2023_2024

aplikacja SP 2023

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie