Starzenie się jako kolejna faza życia człowieka

Opublikowano: 9 lipca 2022

Wraz z wiekiem w organizmie człowieka zachodzi wiele zmian, zarówno w ujęciu fizycznym jak i psychicznym. Centrum Inicjatyw Lokalnych realizując zadanie pn. „Kongres Zdrowia Seniorów dla zdrowia fizycznego i psychicznego” współfinansowane ze środków Gminy Zawiercie, dąży do tego, aby wśród lokalnej społeczności wzrosła wiedza i świadomość w zakresie funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie. Naszym celem jest nie tylko wskazanie, że człowiek zmienia się fizycznie, następuje zmniejszenie funkcjonalnych rezerw jego układów i narządów, ale także przeobraża się jego psychika i sposób postrzegania rzeczywistości.

Okres pomiędzy 60. a 65. rokiem życia jest uznawany za wyznacznik początku starości jednostki. W tym czasie zaczynają występować tzw. zdarzenia krytyczne, w tym m.in.: utrata bliskiej osoby; utrata kondycji fizycznej, zdrowia i atrakcyjności; utrata statusu społeczno-ekonomicznego; utrata prestiżu; poczucie braku przydatności oraz umocnienie się zbliżającej się perspektywy śmierci. Dlatego też tak ważne jest, aby pamiętać o roli seniorów w społeczeństwie, dzięki czemu ryzyko wystąpienia u nich chorób o charakterze psychicznych, ale też fizycznym zmniejsza się.

Osoby w wieku starszym warto angażować w podejmowanie takich działań jak:
– aktywności domowo-rodzinne (wykonywanie przez jednostkę czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rodzinnego);
– aktywności kulturalne (prowadzenie miejskiego stylu życia, w tym: chodzenie do kina, teatru, korzystanie z oferty instytucji kulturalnych, uczęszczanie do klubów seniora);
– aktywności zawodowe (udzielanie się w kołach zainteresowań, angażowanie w sprawy uniwersytetów trzeciego wieku, udział w wykładach, prelekcjach);
– aktywności edukacyjnych (udział w kursach komputerowych, językowych);
– aktywności rekreacyjne i społeczne (wypoczywanie w sposób aktywny wśród innych seniorów, udział we wspólnych wędrówkach, wyjazdach).

Pobudzanie osób starszych do aktywności społecznej ma pozytywny wpływ na ich sferę społeczną, umysłową, fizyczną. Dzięki aktywności człowiek cały czas funkcjonuje w społeczeństwie i rozwija się, a przy tym utrzymuje kontakty z innymi osobami, nawiązuje więzi i nowe znajomości. Brak aktywności społecznej w wieku starszym może mieć bardzo negatywne konsekwencje, w tym prowadzić do izolacji, poczucia osamotnienia i bezużyteczności.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie