Działaj Lokalnie – rozpoczynamy nabór wniosków!

Opublikowano: 30 kwietnia 2021

Już jest! Centrum Inicjatyw Lokalnych po raz dziewiąty zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z powiatów zawierciańskiego: Irządze, Ogrodzieniec, Porębę, Włodowice oraz myszkowskiego: Koziegłowy i Poraj do wzięcia udziału w konkursie Działaj Lokalnie 2021.

Wnioski można zakładać wyłącznie poprzez generator http://system.dzialajlokalnie.pl/ od 01.05.2021 do 31.05.2021 roku.

„Działaj Lokalnie” – to nazwa programu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. W ramach programu na wnioskodawców czeka 41 800 tys. złotych, a maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania wynosi 6 tysięcy złotych!

„W ramach programu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, dzięki którym możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego. Projekty powinny wynikać z konkretnych potrzeb danej społeczności, mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,  oraz być zgodne z założeniami regulaminu konkursu” – podkreśla Paweł Abucki – prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.

W tym roku dofinansowane zostaną projekty aktywizujące mieszkańców wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego oraz przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Projekty mogą być związane z następującą tematyką:
• pomocą społeczną;
• nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem;
• kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji;
• ochroną zdrowia;
• działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych;
• promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
• upowszechnianiem i ochroną praw kobiet;
• krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży;
• ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego;
• porządkiem i bezpieczeństwem publicznym;
• przeciwdziałaniem patologiom społecznym;
• upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji;
• promocją i organizacją wolontariatu;
• działalnością charytatywną;
• działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Każda gmina objęta konkursem otrzyma szkolenie dotyczące idei Programu Działaj Lokalnie oraz poruszania się w generatorze i składania wniosku. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych, przy ulicy Polskiej 14 B w Zawierciu w godzinach od 7:00 do 15:00, pod numerem telefonu 32 67 020 14, adresem e-mail lachor@cil.org.pl, hac@cil.org.pl oraz na stronach www.dzialajlokalnie.pl. i http://cil.org.pl/

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie